Oppfølging av sykefravær

Regler for sykefraværsoppfølging i henhold til norsk lovverk per 1. Juli 2014

Arbeidsgiver

Registrer sykefraværet

  Samtale med arbeidstaker.
 • Hvordan er funksjonsevnen?
 • Er fraværet arbeidsrelatert?
 • Hva er fraværets forventede lengde?

Ta kontakt med den syke og avklar forventet lengde på sykefraværet

Arbeidsgiver skal ha mottatt sykmelding senest 14 dager fra egenmeldingsperioden utløper

Arbeidstaker

  I samtaler med arbeidsgiver plikter arbeidstaker å bidra til å avklare:
 • Hvordan er funksjonsevnen?
 • Er fraværet arbeidsrelatert?
 • Hva er fraværets forventede lengde?

Arbeidstaker skal sende sykmelding til arbeidsgiver umiddelbart og senest innen 14 dager fra egenmeldingsperioden utløper

Arbeidsgiver

Arbeidsgiver bør innen ca. to uker ha oversikt over den sykmeldtes helsesituasjon og aktuelle tilpasninger på arbeidsplassen.

  Oppfølgingsplanen skal inneholde:
 • Vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne
 • Tilrettelegging eller tiltak som arbeidsgiver kan gjøre
 • Dato for neste oppfølgingsmøte og mål i perioden

Arbeidsgiver skal sørge for at oppfølgingsplanen formidles til sykmelder (lege) så snart den er utarbeidet og senest innen 4 uker.

Arbeidstaker

Informere ærlig om egen funksjonsevne og anslå varighet på fraværet

Samarbeide med arbeidsgiver om å finne alternative oppgaver og muligheter for raskere retur til jobb

Være innstilt på å gjøre andre oppgaver i perioden dersom dette kan bidra til raskere retur til jobb

Manglende samarbeid kan føre til bortfall av sykepenger.

Arbeidsgiver

  Arbeidsgiver skal innkalle alle arbeidstakere som er 100 % arbeidsuføre til Dialogmøte 1 (med mindre det er åpenbart unødvendig).
 • Det kan avholdes møte også med de som er gradert sykmeldte når arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder anser det hensiktsmessig
  Drøfte den sykmeldtes muligheter for aktivitet med utgangspunkt i oppfølgingsplanen:
 • Prøve å finne muligheter som ikke er prøvd
 • Diskutere videre oppfølging for å sikre tilbakeføring til arbeid
  Arbeidsgiver og arbeidstaker skal oppdatere oppfølgingsplanen etter avholdt dialogmøte.
 • Sykmelder (lege) kan innkalles til møtet når både arbeidstaker og arbeidsgiver ønsker det eller når arbeidstaker alene ønsker det. Likeledes kan NAV, BHT eller andre relevante aktører innkalles dersom arbeidstaker eller arbeidsgiver ønsker det.

Arbeidstaker

Arbeidstaker har møteplikt med mindre det foreligger medisinske grunner som forhindrer dette

Arbeidstaker er pålagt å utføre de oppgaver som helsen tilsier at man kan klare

Arbeidstaker kan velge å ikke ha med sykmelder (lege).

Arbeidstaker kan velge å ha med tillitsvalgt eller verneombud

Arbeidsgiver

Arbeidstakers videre rett til sykepenger er avhengig av vedkommende er i aktivitet dersom dette er mulig. Arbeidsgiver skal ha tilrettelagt for aktivitet så langt det er mulig.

  Unntak fra aktivitetsplikten kan vurderes dersom:
 • sykmelder dokumenterer at fravær er det beste for arbeidstaker
 • det følger av opplysninger i oppfølgingsplanen at arbeidsgiver ikke klarer å tilpasse for aktivitet. NAV underrettes om dette ved at oppfølgingsplanen sendes inn.

Arbeidstaker

Arbeidstakers videre rett til sykepenger er avhengig av vedkommende er i aktivitet dersom dette er mulig.

  Unntak fra aktivitetsplikten kan vurderes dersom:
 • sykmelder dokumenterer at fravær er det beste for arbeidstaker
 • det følger av opplysninger i oppfølgingsplanen at arbeidsgiver ikke klarer å tilpasse for aktivitet. Arbeidsgiver skal underrette NAV om dette ved at oppfølgingsplanen sendes inn.

Arbeidsgiver

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan be om at dette avholdes tidligere.

Arbeidsgiver har møteplikt, og skal sende oppfølgingsplan til NAV en uke før møtet.

Evaluere oppfølgingsplan og tiltak som er gjort

Finne løsninger og legge til rette for en plan for tilbakeføring eller andre tiltak

Arbeidsgiver (og øvrige parter) kan kreve at NAV også innkaller til Dialogmøte 3

Arbeidstaker

Arbeidstaker har møteplikt med mindre det foreligger medisinske grunner som forhindrer dette

Arbeidstaker plikter å samarbeide om å finne løsninger

Merk: Rundt 39 uker bør arbeidstaker kontakte lokalt NAV-kontor for å søke ytelse utover maksimumsdato for sykepenger.

Arbeidsgiver

Oppfølging må fortsette inntil den sykmeldte enten er tilbake på jobb eller arbeidsforholdet opphører.

Eventuell rett til lønn under sykdom opphører ved maksimumsdato.

Arbeidstaker

Arbeidstaker og NAV må vurdere situasjonen videre i samarbeid når retten til sykepenger opphører.

Sykmelder

  Utsteder sykmelding
 • Gradert sykmelding som hovedregel
 • 100% sykmelding som unntak

Skal vurdere sykmeldingen løpende med tanke på aktivitetsgrad.

Kan delta på Dialogmøte 1 når både arbeidstaker og arbeidsgiver ønsker det.

Levere utvidet sykmelding. Medisinsk fraværsgrunn skal beskrives og dokumenteres. - Frist 8 uker

Skal delta på Dialogmøte 2 (og evt 3) dersom NAV finner det hensiktsmessig

NAV

Vurdere fortsatt grunnlag for rett til sykepenger og den sykmeldtes muligheter i eller utenfor virksomheten basert på dokumentasjon fra sykmelder og arbeidsgiver.

Plikter å innkalle til DIALOGMØTE 2 innen 26 uker.

Innkaller til DIALOGMØTE 3 dersom en av partene ber om det. Samme regler og forutsetninger gjelder som ved DIALOGMØTE 2

Bedriftshelsetjeneste

Kan delta på Dialogmøte 1, dersom arbeidstaker eller arbeidsgiver ønsker det

Møter der det anses hensiktsmessig.

Tillitsvalgt/ Verneombud

Skal bistå i kommunikasjon med arbeidsgiver og delta på dialogmøter dersom arbeidstaker ønsker dette. Skal ha fokus på både forebygging av sykefravær og tilrettelegging for sykmeldte gjennom HMS-arbeid.